Home

Rutin för nedkylning av livsmedel

Rutin för nedkylning av värmebehandlade livsmedel. Syfte: Säkerställa att nedkylning av värmebehandlade livsmedel sker på ett sätt som inte äventyrar produktsäkerheten. Omfattning: Samtliga livsmedel som kyls ne Alla avvikelser skall dokumenteras Beskrivning: Värmebehandlade livsmedel som skall återuppvärmas eller ätas kalla skall kylas ned till max +8°C inom fyra timmar. Nedkylning skall ske i separat nedkylningsskåp, med spolring, eller med kylmantlad gryta. Mindre mängder kan kylas i is/vattenbad Nedkylning: Livsmedlen kasseras om kärntemperaturen är +15ºC efter timmar eller +8°C. Rutin för nedkylning av värmebehandlade livsmedel. Rutiner ska finnas för att säkerställa att upptining, varmhållning, nedkylning. Syfte: Säkerställa att nedkylning av värmebehandlade livsmedel sker på ett sätt som inte äventyrar livsmedel inte blir skadliga för hälsan. De planerade åtgärderna för respektive grundförutsättning är beroende av verksamhetens art. All livsmedelshantering kräver att vissa grundförutsättningar är uppfyllda för att säkra livsmedel ska uppnås. Dessa utgörs av bl.a: 1. utbildning 2. personlig hygien 3. vatten 4. skadedjur 5.

Rutin för nedkylning av livsmedel - Spegel med belysnin

Förvaring av livsmedel - Livsmedelsverke

 1. Rutin för underhåll av lokaler och Material som kommer i kontakt med livsmedel 8 Rutin för spårbarhet och Rutin + temperaturkontroll NEDKYLNING 1 Verksamheter som hanterar livsmedel; Lagar och regler; gäller för all yrkesmässig hantering av livsmedel. de livsmedel du hanterar, t ex nedkylning,
 2. Rutin för livsmedelshygien Indikator Äldreförvaltningen Processindikator Kärnprocess stöd, vård och omsorg Område SÄBO/ HTJ, DV, TP Nagellack är olämpligt att ha vid hantering av oförpackade livsmedel, dels för att naglarna blir svårare att hålla rena och dels för att det finns risk att lacken flagnar oc
 3. Finns rutin för mottagning av livsmedel? (omfattas; helt och rent, kontroll av datummärkning, finns läsbar ingrediensförteckning el. dokument med motsvarande information, förvaringsanvisning?) 3. Säker hantering, lagring, transport JA NEJ Kommentar Lagras eller transporteras livsmedel på ett säkert sätt? Finns rutin
 4. samt rutin för övervakning och korrigerande åtgärder när kritisk gräns passeras. 11.5 Kritiska styrpunkter, nedkylning. •Finns ändamålsenlig rutin för nedkylning när snabb nedkylning är kritiskt eller viktigt för att förhindra tillväxt av patogena mikroorganismer och/eller toxinbildning

Lokaler, hygien och företagens egen kontrol

Jag har jobbat i 30 år med livsmedelssäkerhet och frågan om nedkylning av varm mat har dykt upp många gånger. För ganska längesedan fick jag reda på att det inte finns något vetenskapligt stöd för nedkylning till 8 grader på högst 4 timmar. Detta av personer som har forskat på området i USA. Först till lagtexten: Liv Utöver företagets egna hygienrutiner görs en grundläggande genomgång om livsmedelshygien, med stöd av Livsmedelverkets tidigare föreskrifter om personalhygien, avsnittet om hygieninformation i samband med nyanställning. Informerar om syftet med egenkontroll; säkra livsmedel, redlighet mot kund och att undvika svinn Rutin ska finnas för att rätt förpackningsmaterial används vid förvaring eller paketering av livs-medel. Det gäller även för återanvändning av plastburkar/hinkar m.m. Förpackningsmaterialet som du använder ska vara avsett för livsmedel. Underlag kan vara t.ex. glas och gaffel -symbol Kontroll av att rutin för personlig hygien följs dokumenteras på dokumentationsblanketten, se sektion 12. 2.3 Inköp och ankomst Inköp sker endast från seriösa leverantörer, som vi vet kan leverera säkra, lagenliga produkter. Vi använder oss för närvarande bara av några få leverantörer, Servera, Hertzman, Bergfalk & Co och Sanitec. Om din verksamhet saknar något av hanteringsstegen, exempelvis om nedkylning av mat inte sker, behöver du inte ha rutin för detta i din egenkontroll. Nedan finns exempel på områden där rutiner och instruktioner bör finnas

9. Rutin för avfall och returgodshantering 10. Rutin för förpackningsmaterial Produktfaktablad (som företaget själv infogar) 11. Rutin för separering 12. Rutin för märkning/presentation Journal för ursprungsmärkning av nötkött 13. Rutin för mottagning Journal för mottagningskontroll 14. Rutin för tid och temperaturprocesse - Övrig förvaring/lagring av livsmedel - på avsedd plats - Golvförvaring - Rengöringsmedel och städutrustning - Varuskydd - Ovidkommande föremål. 5. - Finns ändamålsenlig rutin för nedkylning när snabb nedkylning är kritiskt eller. viktigt för att förhindra tillväxt av patogena mikroorganismer och/eller Behovet av skyddande kläder för olika verksamheter beror på vilken typ av livsmedel man hanterar där. I ett mottagningskök eller i en verksamhet där enbart förpackade livsmedel hanteras kan behovet av skyddande kläder vara mindre än i ett storkök där oförpackade livsmedel bereds och hanteras

Riskklassning av anläggningar efter primärproduktion

I Lund möts tradition och innovation - Lunds kommu För att förhindra tillväxt av B. cereus ska ett upphettat livsmedel så snabbt som möjligt kylas ner till under +4°C och sedan förvaras vid denna temperatur. Vid förnyad upphettning måste temperaturen i hela livsmedlet överstiga +50°C för att hindra B. cereus att tillväxa. Bacillus cereus kan orsaka två typer av matförgiftningar

Vid rutiner för kritiska moment, det vill säga ett moment där det är lätt att något ska gå fel, är det alltid bra ha rutinen nedskriven. Till exempel vid rutin för nedkylning av livsmedel är det bra om rutinen förklarar hur lång tid nedkylningen får ta och vilken temperatur livsmedlet har Kalibrering av termometrar kan också ingå i denna punkt. Ankomstkontroll: En rutin för kontroll av ankommande varor där det står vad som ska kontrolleras och vad som ska göras vid brister. Kolla även märkningen. Avvikelser/Korrigerande åtgärder: För varje avvikelse bör det finnas rutiner hur man hanterar dessa Sortiment, tillverkningsprocess som nedkylning, varmhållning, rensning av hel fisk, jordiga rotfrukter etc. Ansvar Ansvarig för egenkontrollen: 2. Rutin för underhåll av lokaler, inredning och utrustning Om tillagning/hantering sker av livsmedel för konsumenter med allergier skall det finnas en rutin so

Regler för nedkylning av livsmedel, nedkylning av

Egenkontroll är allt du gör för att säkerställa att de livsmedel som du tillhandahåller är säkra och inte hanteras på ett sätt som medför en risk för att slutprodukten blir hälsofarlig eller på annat sätt otjänlig som människoföda Nedkylning Rutin ska finnas för nedkylning av tillagad mat till exempel köttfärssås som ska sparas och värmas upp vid ett senare tillfälle. Kontroll och dokumentation bör ske vid varje tillfälle. Tänk på att nedkylning av mat är en känslig hantering! Varmhållning Rutin ska finnas för varmhållnin en rutin för att inte låta produkten ligga framme mer än en viss tid och att den kasseras om den inte sålts under denna tid. Rutiner behövs alltså för kontroll av förpackningarnas skick, temperatur om något ska förvaras kylt, förvaring, kunskap om ingredienser, och reklamationer. Utöver detta behövs alltid rutiner för den personlig HACCP-analys är ett verktyg för ett livsmedelsföretag för att producera säkra livsmedel. Egenkontrollprogrammet ska uppdateras när förändringar sker, t ex i produktionen, och dessutom revideras regelbundet. Det är en ständigt pågående process. Förslag på arbetssätt A. Genomgång av nuläget i egen verksamhe

Är kraven för stora för nedkylning av varm mat? - Veckans

Egenkontroll för livsmedel - Ovanåkers kommu

Information för uppgörande av egenkontroll vid tillverkning av livsmedel inom spannmåls- och grönsaksbranschen (t.ex. bagerier) Egenkontroll är en del av företagarens verksamhet genom vilken man strävar till att kunna bevara livsmedlens goda kvalitet. Egenkontroll är ett lagstadgat krav för aktörer inom livsmedelsbranschen Tiden för varmhållning respektive nedkylning är också mycket viktig. RÄTT VÄRME! Varmhållningstemperatur Vid varmhållning är det mycket viktigt att livsmedlets temperatur inte understiger +60 grader C. Grundkravet är en mattemperatur på minst +60 grader C under hela varmhållningstiden L Rutin finns för att minska korskontamination (råvaror, kem, förpackningsmtrl) Ja Nej EK Godkänd förvaring/lagring av råvara o färdigvara (åtskillnad, redskap, flöde) Ja Nej EK Lagring av livsmedel är acceptabel (ej på WC, städförråd, rotfruktsrum) Ja Nej E

omhändertagna kylda eller frysta livsmedel saknas men rutin finns för att snabbt få tillgång till sådana förvaringsmöjligheter. 5.3 Finansiering av kontrollen Miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll av livsmedelsanläggningar finansieras med avgifter, enligt förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel Den som ska ha huvudansvaret för framtagandet av ett system för egenkontroll kan eventuellt behöva komplettera sin grundläggande hygienutbildning. När systemet för egenkontroll är klart är det viktigt att gå igenom egenkontrollprogrammet med berörd personal i verksamheten och försäkra sig om att alla förstår vad rutiner och kontroller innebär

Checklista för småskalig tillverkning av livsmedel Listan är tänkt som ett hjälpmedel för den som planerar eller ändrar en verksamhet för småskalig tillverkning av livsmedel. Här finns uppräknat olika utrymmen, inredning och utrustning som kan behövas i ett företag av denna typ. Checklistan gäller för följande typer av verksamhet nedkylning av livsmedel ske så fort som möjligt efter att det har tillagats. Tiden tills att livsmedlets kärntemperatur (temperatur i mitten av livsmedlet) nått kylförvaringstemperatur ska vara så kort som möjligt. Detta för att bakterier inte ska hinna föröka sig och växa till under nedkylningstiden rutin för övervakning och korrigerande åtgärder när kritisk gräns passeras. 11.5 Kritiska styrpunkter, nedkylning. •Finns ändamålsenlig rutin för nedkylning när snabb nedkylning är kritiskt eller viktigt för att förhindra tillväxt av patogena mikroorganismer och/eller toxinbildning

Checklista för kontroll - Vretstorp - Vretstor

För dig som dagligvaruhandlare kan du också ta del av Svensk Dagligvaruhandels riktlinjer. Dessa ger dig bl.a. stöd i vilka åtgärder som krävs vid hantering av livsmedel såsom behov av utökade städrutiner och rutiner för anställda som hanterar livsmedel. Du hittar riktlinjerna här Vilken typ av livsmedel det är och hur mycket näring det finns till mikroorganismer att kunna växa. Vilket pH (surhetsgrad) ett livsmedel har. Det gjordes för några år sedan en intressant undersökning hur pH påverkar nedkylningen och tillväxten. Vid pH 5,2 eller lägre blev det ingen tillväxt alls av skadliga mikroorganismer Rutin för separering Rutin som ser till att livsmedel och andra varor, som råvaror, färdiglagad mat, förpackningsmaterial och kemikalier förvaras på avsett ställe och avskilt från varandra för att förhindra förorening. Extra viktigt är separation av specialprodukter avsedda för allergiska personer. Rutin för märknin För att fortsätta verksamheten måste du lämna in en anmälan om registrering. Vid e-anmälan får anmälan endast göras av behörig firmatecknare. pdf: Taxa för offentlig kontroll av livsmedel (pdf, 23.6 kB) pdf blankett: Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning (pdf, 286.7 kB) Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, e. sjunker till önskad nivå i två olika kylrum vilka används för nedkylning och förvaring av färdigförpackade livsmedel. Arbetet genomfördes med hjälp av förlustberäkningar samt temperaturmätningar för att kunna identifiera och upatta storlek samt procentuella skillnader på olika förlustfaktorer

Personlig hygien - Kontrollwik

Rutin för underhåll av inredning och utrustning. Det ska finnas rutiner för kontroll av lokalen inklusive inredning och utrustning. Livsmedelslokalen med dess inredning och utrustning ska hållas rena och vara i gott skick. Det är särskilt viktigt att ytor som kommer i kontakt med livsmedel är i gott skick, släta och lätta att rengöra Risk för överlevnad av sjukdomsframkallande bakterier eller virus vid återupphettning i för låg temperatur. Förebyggande åtgärder. Ätfärdig mat med lång hållbarhet i kyl utgör en risk för Listeria mot slutet av hållbarhetstiden. Detta gäller för riskgrupperna; äldre, gravida och personer med nedsatt immunförsvar Nedkylning. Rutin: Gränsvärden: Kontaktperson för reparation av utrustning för nedkylning, namn och telefonnummer:. Detta är för att identifiera de livsmedelshygieniska risker som finns i verksamheten. När man identifierat riskerna kan man gå vidare och upprätta rutiner för den styrning som behövs för att eliminera de påvisade riskerna. Det kan exempelvis vara att införa rutin för mätning av temperatur och tid vid nedkylning av värmebehandlad mat Om din verksamhet saknar något av hanteringsstegen, exempelvis om nedkylning av mat inte sker, ska du inte heller ha rutin för detta i din egenkontroll. Kontakta din branschorganisation om du vill ha mer information om hur egenkontrollen kan se ut i din bransch. Checklista för livsmedelskontroll hittar du på Livsmedelsverkets webbplats

Snabb nedkylning av kokt ris minskar risken för - IWA

för kylvaror beroende på vilka livsmedel som förvaras där och - 18 grader eller kallare i 11.4 HACCP - kritiska styrpunkter, finns ändamålsen lig rutin för övervakning av finns ändamålsen lig rutin för nedkylning nä Egenkontroll för livsmedelsbranschen - Kristianstad . READ. Egenkontroll. för All personal som arbetar med livsmedel ska ha tillräckliga kunskaper om den livsmedelshantering som sker inom företaget. Det krävs därför en rutin och en plan för utbildning och instruktion av personalen. Personalutrymme Det ska finnas rutin för personlig hygien avseende bland annat arbetskläder, handtvätt, rökning

nykoping.se - Egenkontroll i livsmedelsverksamhe

hanterar livsmedel har tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien och egenkontroll. Du ska se till att de får den handledning och utbildning som är nödvändig. Det ska finnas rutiner som säkerställer att personalen har tillräckliga kunskaper för de arbetsuppgifter de har. Rutin bör också finnas för hur introduktion av ny personal sker Följ rutin för kontroll av lufttemperatur i kylar och frysar. Torrvaror ska förvaras i normal rumstemperatur sker vid temperaturer som medför säkra livsmedel. Nedkylning: vid nedkylning av värmebehandlade livsmedel gäller det att passera det kritiska temperaturintervallet +8°C till +60°C så fort som möjligt nedkylning av varm. FAQ. Medicinsk informationssökning. Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 1

Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning Område läkemedel Rutin för mottagningskontroll inför inleverans av läkemedel Senast reviderad 20181106 Faktaägare Frida Furumalm Fastställd av: Sida 1 (2) Rutin för mottagningskontroll inför inleverans av läkemedel Mottagning Vid mottagande av läkemedelsleverans, ska leveransen kvitteras Kontaminering av allergener temperatur, för kort tid Kontaminering via t.ex. redskap, arbetskläder, utrustning m.m. Tillräcklig kontroll av temperatur Rutin för personalhygien följs Redskap och utrustning rengörs nogrannt Ja, se sammanställni ng av CCP Nedkylning Tillväxt av mikroorganismer För lång tid vid för hög temperatur inna Rutin för inköp av varor och tjänster EU Ekologiskt jordbruk finns på alla förpackade ekologiska livsmedel. Märket garanterar att minst 95 procent av varans ingredienser är ekologiskt odlade. eller Rättvisemärkt, är en oberoende produktmärkning som bidra Märkning av livsmedel är en viktig del av säkerheten och redligheten för konsumenterna. Huvudsyftet med märkningen är att ge konsumenten tillräcklig och korrekt information om produkten så att man inte blir vilseledd. Märkningsinformationen ger viktiga upplysningar om bland annat vilka ingredienser som ingår Rutin för användning av vattenbad. Rutin för pastörisering. M 2 1-­‐3 6 5. Krossning (kvarn) Krossning av frukt 5 Frukt/bär rester kvar från föregående användning. Rutin för rengöring av kvarn . M 1 1,2 2 Stopp/överfullt i kvarnen. Användning av redskap. Personlig hygien . Rutin för användning av kvarn. Rutin för

För långsam nedkylning av tillagad mat som ska sparas. Snabb nedkylning till kylskåps-temperatur. Ordentlig återupp-värmning. Staphylococcus aureus. Människor och varmblodiga djur (hud, öron, näsa). Manuellt hanterade livsmedel (sallad, skalade ägg, pizza, köttfärs). 0,5-9 timmar. Kräkning, magkramp, diarré under 1-3 dygn nedkylning. Web. Medicinsk informationssökning. Om den regelbundna verksamheten i en livsmedelslokal omfattar kylning av livsmedel som är beredda genom uppvärmning, måste kapaciteten och kapaciteten för den kylutrustning som används för den vara tillräcklig i förhållande till produktion

Rutin för hantering av särskilda näringsprodukter . Berörd verksamhet: Sektor Välfärd . Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 2017-12-01 (datum för uppdatering) Rutin för SärNär, livsmedel för särskilda näringsändamå Livsmedel Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Ta fram en rutin för att följa upp att egenkontrollen leder till att säker mat serveras (verifiering). Nedkylning Kontroll av kärntemperaturen med stick-termometer. +8°C inom 4 timmar Kassering av maten

Egenkontroll för livsmedelsverksamheter - Varbergs kommu

 1. livsmedel vidtogs vid för hög temperatur. Brister i rutin för personlig hygien noterades vid hantering av mat. Personalen använde enbart handsprit och engångshandskar. Handel . På alla gris- och kycklingköttsprodukter som kontrollerades fanns det ursprungsmärkning. Allergener var framhävda i märkning av butiks egna produkter, och.
 2. Projektgruppens förslag är att ni ställer krav enligt er egen rutin på att rättelse sker. Inriktning. Tillsyn hos företag med tidstillägg för märkning och presentation av livsmedel. Varje kontrollmyndighet får själv bestämma hur många företag som ska kontrolleras, och hur många olika livsmedel som ska kontrolleras hos varje företag
 3. Brister i hantering av livsmedel Kommunstyrelsen i Tierp förelägger ett näringsställe i Tierp att vidta åtgärder för att förbättra livsmedelskontrollen. 9 juni 2015 16:1

Egenkontrollprogram - Finspångs kommu

 1. ska mängden livsmedel som slängs - något som både kostar pengar och påverkar miljön negativt. Inköp • Begränsa antalet personer med inköpsbehörighet. Inköp ska endast göras av inköpsbehöriga
 2. Livsmedel Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor - Ett samarbete mellan Täby kommun, Vaxholms stad och Norrtälje kommun KALIBRERING AV TERMOMETER MED INSTICKSGIVARE Det är viktigt att den termometer som används vid egenkontrollen fungerar korrekt för att eventuella fel i verksamheten ska upptäckas. Det är därfö
 3. Glas och gaffel-symbolen är ett av flera sätt att märka material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Detta betyder dock inte att produkten är avsedd för att användas till alla typer av livsmedel under vilka förhållanden som helst, för att veta hur produkten ska användas behövs ytterligare information

Säkra livsmedel - Vadsten

 1. eralämnen för konservering och avlägsnande av toxiner från livsmedel, sv Kylpaket fyllda med kemiska substanser för nedkylning av kroppen. sv Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2012
 2. För två veckor sedan fick Uppsalakrogen ett oanmält besök av en inspektör från miljöförvaltningen. Målet var att kontrollera rutiner för nedkylning, upphettning, lagring av livsmedel och.
 3. För att det skall vara möjligt måste maten läggas i vida och låga kärl i tunna skikt på högst 5 centimeter i varje kärl. Använd ett särskilt nedkylningsskåp eller kylutrymme för nedkylningen. Om maten är varm höjs temperaturen på andra livsmedel i samma skåp, vilket gör att dessa förfars snabbare

Information för uppgörande av egenkontroll vid

 1. Hit räknas också företagarens och personalens kunskap om livsmedelshygien och de regler som gäller, samt att företaget följer regler om återkallande av livsmedel som inte är säkra. Riskhantering. Livsmedelsföretagare ska ha ett system för att identifiera risker och kontrollera dem. Den vanligaste risken är nedkylning av varm mat
 2. ation uppstår
 3. • Om ingen nedkylning pågår och det inte finns nyligen nedkylda livsmedel att kontrollmäta görs kontrollen genom bedömning av verksamhetens rutiner. Nedkylning ska ske till en temperatur på högst +8 grader i kärnan inom 4 timmar. Nedkylningen ska påbörjas så fort som möjligt efter upphettning

Andra tillstånd t.ex. för berikning av produkter eller anmälan om exempelvis import och livsmedel för särskilda näringsändamål skall också förvaras under denna flik. ./ Alla provtagningar och mätninga r skall journalföras och signeras. ./ Konstaterade brister skall åtgärdas. ./ Temperatur-och åtgärdslistor sparas i minst 1 år Småskalig tillverkning av livsmedel Beredning och försäljning av livsmedel Denna lista är tänkt som ett hjälpmedel vid planering av en Skilda kylenheter för råvaror och färdigberedda livsmedel Frys Utrustning för nedkylning/nedfrysning Tillräcklig ventilation Handtvättställ med engångshanddukar och tvål 2. Packru Rutin för rengöring av redskap och ytor i kontakt med livsmedel 6.2 Rengöring och desinfektion - övriga ytor Golv, väggar, tak och inredning Handtvättställ Golvbrunnar Städmateriel Ventilation Tappkran/sil Transportmedel Rutin för rengöring på övriga yto Rutiner för hantering av livsmedel ska finnas. • transport • varuskydd Avvikelser dokumenteras alltid. Rutin för internrevision av egenkontrollen Rutinen ska säkerställa att företaget rutiner för egenkontroll följs. Internrevision bör ske 1-2 ggr per år. görs av kocken. Nedkylning Rekommenderade temperaturer Varmhållning: max 2 h +60°C Nedkylning: +8 °C inom 4 h Uppvärmning: +70 °C Färsk fisk: +2 °C Kött: +4 °C Frysta varor: - 18 °C Diskvatten: +60-70 °C Sköljvatten: +80-90 °C. Spårbarhet - rutin ska finnas för spårbarhet av inkommande varor och utgående produkter livsmedel, som inte är färdigförpackade, får antingen ges skriftligt eller muntligt. Om HACCP-principer 3 Saknas rutin för nedkylning • Finns det rutin för rengöring av tappningsställen av vatten (kransilar, slangar, munstycken)

 • Torta di pane vecchio.
 • Hugo sánchez.
 • Correre 5 km in quanto tempo.
 • Michael jordan in italia.
 • Il senso della vita bonolis 2018.
 • Biscotti alla nutella ferrero.
 • John deere gator 855d prix.
 • Aeroporto dubai terminal 3 partenze.
 • Occhi innamorati come sono.
 • Voyager golden record beatles.
 • Come comportarsi in marocco.
 • La leggenda di atlantide.
 • Com è la serbia.
 • Tipi di metabolismo.
 • Simbolo alchemico zolfo.
 • Il sentiero dei nidi di ragno audiolibro download.
 • Andreas lubitz bruder abgeführt.
 • Colori fluo amazon.
 • Dr dre album.
 • Harold clayton lloyd.
 • Disney village orari.
 • Maschi che si vestono da femmine.
 • Manuele labate eta.
 • Video lego scooby doo italiano.
 • Cronaca castello d'argile.
 • Confezioni baci perugina prezzi.
 • Sigarette con meno nicotina possibile.
 • Attila fléau de dieu.
 • Michaël dudok de wit.
 • Citazioni famose sulla carriera.
 • World of warcraft payant 2017.
 • La vite e i tralci spiegata ai bambini.
 • Yamaha r1 2007 velocita massima.
 • Manuale del film rondolino riassunto.
 • Ymir muore.
 • Tapisserie de bayeux histoire.
 • Haul video.
 • Mica minerale prezzo.
 • Mini moto cross 60cc.
 • Youtube let me love you testo.
 • Carcinoma basocellulare invalidita civile.